created by wizja.net
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że widniej±ce na stronie internetowej zdjęcia oraz opisy prezentuj±ce oferowany teren nie zawieraj± odstępstw od rzeczywistego wygl±du oraz stanu terenu. Różnica w wygl±dzie oraz opisie terenu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym stanem nie może być podstaw± roszczeń.